Incoterms 2010 tarneklauslid

Kaubandustehingute sõlmimisel on aegade jooksul kujunenud välja enamkasutatavad lepingutingimused. Nende põhjal on Rahvusvaheline Kaubanduskoda (ICC) välja töötanud tarneklauslid e. Incoterms. Nende kasutamine ei ole kohustuslik, Incoterms tingimused hakkavad kehtima siis, kui müüja ja ostja omavahel nii kokku lepivad, see lihtsalt hõlbustab väliskaubandustehingute sõlmimist. ICC Incoterms on tuntud üle maailma.

E-rühm - Järele tuldud

EX Works ( ... named place)
Hangitud tehasest (… nimetatud koht)

Müüja on oma tarnekohuse täitnud, kui ta on andnud kauba ostja käsutusse oma territooriumil või mõnes teises nimetatud kohas. Müüja ei vastuta kauba pealelaadimise eest ostja transpordivahendile kui see ei ole lepingus eraldi sõnastatud.

Ostja peab kandma kõik kaubaga seonduvad kulud ja riskid kauba toimetamisel soovitud sihtkohta alates müüja territooriumist. Ostja kohustuste hulka jääb ka kõigi tolliformaalsuste täitmine, kui see on vajalik.

F-rühm - Põhivedu tasumata

Free Carrier (...named place)
Franko vedaja (…nimetatud koht)

Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on andnud kauba üle ostja poolt määratud vedajale eelnevalt nimetatud kohas või punktis ning täitnud kõik ekspordi-tolliformaalsused kui need on vajalikud.

Incoterms 2000 puhul on uuendusena täpselt määratletud osapool, kes kannab kauba laadimisega seotud kulud ja riskid.

FCA puhul eristatakse kahte võimalikku tarnekohta:

- Kui kaup tarnitakse müüja territooriumil, peab müüja kauba ostja poolt määratud veovahendile peale laadima ja kandma sellega seotud kulud ja riskid.

- Kui kaup tarnitakse väljaspool müüja territooriumi, peab müüja andma kauba ostja poolt määratud vedaja või teise isiku käsutusse müüja veovahendilt mahalaadimata kujul. Kui täpset punkti, kus toimub kauba üleandmine vedajale, pole kokku lepitud, siis võib müüja ise valida nimetatud koha piires selle punkti. Tarneklausli tähise järele märgitud kohaks võib olla ükskõik milline koht müüja maal, milles pooled on kokku leppinud, ka müüja territoorium.

C-rühm - Põhivedu tasutud

Cost and Freight (... named port of destination)
Hind ja prahiraha (… nimetatud sihtsadam)

Müüja peab sõlmima oma kulul veolepingu kauba veoks kuni sihtsadamani ning täitma kõik eksport-tolliformaalsused, kui need on vajalikud. Samal ajal kauba kadumise ja kahjustamise risk ning kõik lisakulud pärast kauba tarnimist toimunud sündmustest lähevad müüjalt ostjale üle lastimissadamas hetkel, kui kaup ületab laeva reelingu.

Kulude jaotusel on määrav roll veolepingul. Ostja kulud on kõik kaubaga seonduvad kulud pärast kauba tarnimist, s.h. kai- või lihtrimaksud, lossimine ning transiidiformaalsuste kulud tingimusel, et need ei ole müüja veolepingujärgsed kulud. Järelikult peaksid pooled hilisemate vaidluste vältimiseks CFR- müügilepingu sõlmimisel täpselt fikseerima, milliseid kaubaga seonduvaid kulusid müüja poolt sõlmitud veoleping peab katma.

CFR klausel on kasutatav ainult laevaveol, toimugu see siis merel või siseveel.

D-rühm - Kohale toodud

Delivered At Point (... named place of destination)
Tarnitud kohale (… nimetatud sihtkoht)

Müüja on kauba tarninud, kui saabuval veovahendil mahalaadimiseks valmis kaup on antud ostja käsutusse nimetatud sihtkohas. Müüja kannab kogu riski, mis kaasneb kauba kohaletoomisega nimetatud kohta.